Uprawy sadownicze pod osłonami

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: Bożena Radajewska
  • Rok wydania: 1998
  • Liczba stron: 131
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 83-09-02701-4

Ad­resowane do sadowników i szkółkarzy, poszukujących innych możliwości rozwoju produkcji, jak również do studentów, którym zaprezentowany materiał umożliwi lepsze poznanie i zro­zumienie wielu nowych, specyficznych zagadnień związanych z rozwojem pro­dukcji sadowniczej i szkółkarskiej.

Uprawy sadownicze pod osłonami od dawna, ze zmiennym powodze­niem, "szukały" swego miejsca pośród różnych systemów produkcji owoców w naszym kraju.

Zawsze też producenci, podejmując się po raz pierwszy tego typu uprawy borykali się z wieloma trudnościami. Cały trud związany z opanowaniem no­wych technologii podejmowali samot­nie, łącznie z ogromnym ryzykiem eko­nomicznym. Do tej pory nie było i cią­gle nie ma precyzyjnych instrukcji tego typu upraw, dostosowanych do specy­fiki naszych warunków przyrodniczo--ekonomicznych. Wciąż z wprowadza­niem nowości wiąże się wysokie ryzy­ko ekonomiczne.

Jednakże w świecie uprawy takie cie­szą się powszechnym uznaniem i przy­noszą producentom spore zyski. Warto więc podjąć próbę bliższego zaznajo­mienia się z nimi, traktując je niejed­nokrotnie jako alternatywę w stosunku do pojawiającego się problemu nad­produkcji owoców uzyskiwanych syste­mem tradycyjnym.

Przygotowane po raz pierwszy w Pol­sce opracowanie o takiej tematyce, ad­resowane jest zarówno do sadowników i szkółkarzy, poszukujących innych możliwości rozwoju produkcji, jak również do studentów, którym zaprezentowany materiał umożliwi lepsze poznanie i zro­zumienie wielu nowych, specyficznych zagadnień związanych z rozwojem pro­dukcji sadowniczej i szkółkarskiej.

Ponieważ opracowanie to jest adre­sowane do różnych grup odbiorców, z konieczności więc ma charakter po­średni i dlatego, sadownicy oraz szkół­karze, mogą odczuwać pewien niedo­syt - wynikający z braku wyczerpu­jących informacji podstawowych oraz szczegółowych zaleceń i instrukcji.

Z kolei studenci, znajdą w tej książ­ce dużo przykładów rozwiązań czysto praktycznych, poznanych przeze mnie w świecie i z konieczności dość popu­larną formę opracowania.

Mam jednak nadzieję, że książka ta zostanie przyjęta życzliwie i ze zrozu­mieniem przez czytelników oraz, że przynajmniej w części zadowolę wszys­tkich zainteresowanych, a poza tym będzie tematem do rozważań i dys­kusji.

Będę wdzięczna za przekazane uwa­gi i opinie. Pozwoli to w przyszłości udoskonalić formę opracowania.