Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument (klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), może w terminie 14 dni odstąpić od zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem www.pwril.com/formularz-zwrotu.pdf  i przesłać je e-mailem na adres pwril@pwril.com  lub pocztą na adres PWRiL Malownicza 14, 02-272 Warszawa. Nie wyklucza to możliwości złożenia dowolnego oświadczenia jednoznacznie informującego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Otrzymanie oświadczenie zostanie niezwłocznie potwierdzone.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić zamówione towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy na adres PWRiL Malownicza 14, 02-272 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy, księgarnia zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez księgarnię sposób dostarczenia.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – koszt odesłania oraz zabezpieczenia towaru na czas transportu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie podczas transportu.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje zawsze po otrzymaniu rzeczy lub dostarczeniu przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Informujemy, że w przypadku zamówień przekraczających kwotę 200 złotych konsument, może skorzystać z  rabatu w postaci darmowej wysyłki. W przypadku zwrotu części towarów, które spowodują zmniejszenie wartości zamówienia poniżej 200 złotych, rabat zostanie anulowany.

Przepisy dotyczące konsumenta odnoszące się do prawa odstąpienie od umowy stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa ta nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.