Pokrycia lakierowe na drewnie

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: Heinz Pecina, Oswald Paprzycki
  • Rok wydania: 1994
  • Liczba stron: 167
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-016-77-8
Książka Pokrycia lakierowe na drewnie zawiera liczne dane literaturowe opisujące problematykę tworzenia się i właściwości pokryć lakierowych na drewnie.
Niniejsza książka zawiera liczne dane literaturowe opisujące problematykę tworzenia się i właściwości pokryć lakierowych na drewnie. Dla wyjaśnienia niektórych problemów przytoczono nie tylko wyniki badań własnych, lecz także uwzględniono wieloletnie dydaktyczne wynikające z pracy akademickiej wielu znanych specjalistów w zakresie wykańczania drewna. Dokonując charakterystyki drewna i wyrobów lakierowanych przedstawiono ramy aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie, która może inspirować do rozwoju przyszłościowych technologii.
Drewno zajmuje poczesne miejsce pośród materiałów stosowanych w różnych dziedzinach współczesnej cywilizacji. Pomimo, iż nie dorównuje w niektórych zastosowaniach tech­nicznych takim materiałom jak stal czy beton, jego pozycja jest niepodważalna.
Wszędzie tam, gdzie ono nas otacza, np. w pomiesz­czeniach mieszkalnych w formie mebli lub boazerii, ma się po­czucie bezpieczeństwa i ciepła. Wielu z nas marzy o eleganc­kim domu wykonanym z drewna. Właśnie rozwiązania w zakre­sie architektury budowli z drewna dowodzą niezbicie jego przy­datności jako nowoczesnego materiału konstrukcyjnego.
Przyroda na przykładzie drewna pokazuje, jak przy mi­nimalnym nakładzie materiału, uzyskać można maksymalne wskaźniki wytrzymałości, tak na przykład struktura komórko­wa drewna stanowiąca wynik stopniowego wzrostu drzewa, stanowi niedościgniony wzorzec dla wielu innych materiałów.
Struktura drewna wymaga specjalnych zabiegów za­bezpieczających przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, natomiast estetyczne walory powierzchni wyeksponowane zostają w wyniku uszlachetniania.
Do tego celu można przede wszystkim wykorzystać różnego rodzaju wyroby lakierowe jako uniwersalne środki uszlachetniające powierzchnię. Malowanie drewna zarówno w wersji wykończeń przezroczystych jak i kryjących ma wielo­letnią tradycję.
W praktyce opracowano wiele rozwiązań w zakresie re­ceptur różnego rodzaju wyrobów lakierowych, a technika ich aplikacji zarówno w warunkach rzemieślniczych jak i przemy­słowych została w pełni opanowana. Większość unikalnych rozwiązań utylitarnych dokonywano dotychczas w drodze eks­perymentalnej. W celu dalszego doskonalenia procesów technologicznych dąży się do wszechstronnego poznania wła­ściwości drewna i wyrobów lakierowych oraz wzajemnych od­działywań.
Oprócz drewna w charakterze podłoża stosowane są różnego rodzaju tworzywa drewnopochodne, z których dzięki nowym rodzajom spoiw i składników pomocniczych uzyskuje się liczne ich odmiany. Jeszcze szybszy rozwój następuje w zakresie powłok lakierowych. Stosowane w poprzednich epokach do wykańczania drewna materiały bazujące na su­rowcach naturalnych zostały zastąpione przez różnorodne wy­roby lakierowe syntetyczne i materiały pokryciowe.
W świetle dokonujących się zmian materiałowych istnie­je pilna potrzeba prowadzenia badań podstawowych zmierza­jących do wszechstronnego poznania oddziaływań w układzie drewno - wyrób lakierowy, zwłaszcza w aspekcie jakości uzy­skiwanych wykończeń.
Bezsprzeczną zasługą autorów niniejszej książki jest to, że zebrali liczne dane literaturowe opisujące problematykę tworzenia się i właściwości pokryć lakierowych na drewnie. Dla wyjaśnienia niektórych problemów przytoczono nie tylko wyniki badań własnych, lecz także uwzględniono wieloletnie doświadczenia dydaktyczne wynikające z pracy akademickiej wielu uznanych specjalistów w zakresie wykańczania drewna. Dokonując charakterystyki drewna i wyrobów lakierowych, przedstawiono ramy aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie, która może inspirować do rozwoju przyszłościowych techno­logii.