Parazytologia i parazytozy zwierząt

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: J.L. Gundłach, A.B. Sadzikowski
 • Rok wydania: 2004
 • Liczba stron: 468
 • Oprawa i wymiary: miękka, 175 x 240 mm
 • ISBN: 83-09-01825-8
 • egz.
 • Cena katalogowa: 100,00 zł
 • Rabat: 25 %
 • 75,00 zł
Podręcznik ten przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, praktykujących lekarzy weterynarii oraz pracowników labora­toriów diagnostycznych.

Podręcznik ten przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, praktykujących lekarzy weterynarii oraz pracowników labora­toriów diagnostycznych. Mogą po niego sięgnąć także inni czytelnicy, którzy z ra­cji wykonywanego zawodu lub zainteresowań chcą uzupełnić swoją wiedzę z za­kresu parazytologii weterynaryjnej.

Konieczność ograniczenia objętości tej książki sprawiła, że zmuszeni byliśmy do podania najważniejszych informacji przydatnych w diagnostyce i zwalczaniu parazytoz. Omówione zostały inwazje stwierdzane w Polsce lub często występu­jące w Europie oraz takie, które do kraju mogą być zawleczone z innych rejonów świata. Jednocześnie w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej morfologii i niektó­rych aspektów biologii pasożytów polecamy lekturę ciągle aktualnych w tym względzie podręczników Witolda Stefańskiego pt. „Parazytologia weterynaryjna" i Stefana Furmagi pt. „Choroby pasożytnicze zwierząt domowych". W naszym podręczniku przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia parazytologii ogólnej, lekarskiej i immunologii, w zakresie niezbędnym do zrozumienia niektórych aspektów parazytoz zwierząt. Szersze informacje zainteresowany czytelnik znaj­dzie w podręcznikach poświęconych tym dyscyplinom.

W podręczniku uwzględniono również zoonozy pasożytnicze stanowiące za­grożenie dla zdrowia człowieka. W wykazie piśmiennictwa świadomie podano ar­tykuły publikowane w czasopismach polskich, promując równocześnie prace kra­jowych autorów. Prace te zamieszczone w ogólnie dostępnych czasopismach mo­gą stanowić źródło dodatkowych, szczegółowych informacji.

Omawiając zwalczanie parazytoz, ograniczono się do podawania jedynie sub­stancji czynnych stosowanych preparatów, rezygnując jednocześnie z nazw han­dlowych leków. Wynika to ze zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym -ciągłą rejestracją nowych leków, wycofywaniem innych, zmianami producentów. Podobnie świadomie zrezygnowano z podawania okresów karencji, bowiem obo­wiązujące dane znajdzie czytelnik jedynie w aktualnych ulotkach dołączonych do preparatu (są one różne w różnych krajach i urzędowo zatwierdzane dla konkret­nego leku).

Nomenklatura parazytologiczna ciągle ulega zmianom, dlatego w piśmiennic­twie można znaleźć różne terminy określające te same jednostki taksonomiczne. Zmianie ponadto ulega nazewnictwo parazytoz. Różna jest także w poszczegól­nych opracowaniach systematyka pasożytów.

W tym podręczniku przyjęto w dużej mierze nazewnictwo inwazji, opierając się na zaleceniach Worid Association for the Advancement of Veterinary Parasitology - „Standarized Nomenclature of Animal Parasitic Diseases", a systema­tykę pasożytów - na opracowaniu pt. „Veterinarmedizinische Parasitologie" (Pauł Bucłwerlag, Berlin 2000), którego autorami są: M. Rommel, J. Eckert, E. Kutzer, W. Korting i T. Schneider. Za obowiązującą przyjęto także terminologię zawartą w „Słowniku parazytologicznym" (Polskie Towarzystwo Parazytolo­giczne, Warszawa 1998), której redaktorem była J. Złotorzycka.

Autorzy tego podręcznika zdają sobie sprawę z pewnych braków i niedociągnięć, które są zwykle nie do uniknięcia w pierwszym wydaniu. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje i uwagi krytyczne, które posłużą do poprawienia i uzupełnienia treści podręcznika w ewentualnym jego drugim wydaniu.