Nawadnianie roślin

Dostępność:
 • Autor: red. S. Karczmarczyk, L. Nowak
 • Rok wydania: 2006
 • Liczba stron: 479
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-09-01009-8
 • Końcówka nakładu - książki mogą mieć delikatnie zniszczone okładki.

  Dzięki prawidłowej uprawie roli, optymalnemu nawożeniu organicznemu i mineralnemu, prawidłowej pielęgnacji uwzględniającej całą gamę herbicydów, fungicydów oraz regulatorów wzrostu uzyskano stosunkowo wysoki poziom plo­nów. Dalszy wzrost plonowania zależy od wprowadzania nowych intensywnych gatunków i odmian oraz pełnego zaopatrzenia roślin w wodę.

  Wysokopienne, intensywne gatunki i odmiany lepiej wykorzystują nawozy, charakteryzują się większą efektywnością fotosyntezy i asymilacji, większą aktyw­nością procesów fizjologicznych w okresie wegetacji, ale wymagają optymalnego zaopatrzenia w wodę.

  Woda staje się czynnikiem, od którego zależą wpływ i wykorzystanie przez roślinę pozostałych czynników przyrodniczych i antropogenicznych środowiska.

  Pogłębiający się deficyt wody w produkcji rolniczej, nawet w strefie klimatu umiarkowanego, wynikający między innymi z postępującego ocieplania się kli­matu, częstszego występowania okresów posusznych oraz zarysowującego się już procesu stepowienia w niektórych regionach Europy Środkowej, a w tym i Polski, zmusza do racjonalnego gospodarowania wodą. Niedobór wody w glebie będzie tym bardziej widoczny i szkodliwy, im wyższe dawki nawozów będą stosowane, a takich wymagają intensywne gatunki i odmiany roślin oraz nowoczesne techno­logie w produkcji roślinnej.

  Dlatego w podręczniku omówiono w oparciu o najnowsze badania, kolejno, w części I potrzeby nawadniania na świecie i w Polsce, gospodarkę wodną gleby, a także roślin, systemy i technologie nawadniania oraz budowę i eksploatację urzą­dzeń do nawadniania.

  W drugiej części przedstawiono efekty produkcyjne nawadniania różnych roślin uprawianych w polu i pod osłonami oraz ekonomiczne efekty nawadniania. Po każdym rozdziale podano wykaz ważniejszych szczegółowych prac dotyczą­cych omawianego problemu.

  Przygotowany podręcznik jest kontynuacją badań i wcześniejszych publika­cji naszego Mistrza i Nauczyciela - wybitnego specjalisty w zakresie nawadniania i gospodarki wodnej w rolnictwie, prof. dr. hab. Józefa Dzieżyca. Jako uczniowie staramy się kontynuować i rozwijać Jego twórcze myśli w tym zakresie.

  Mamy nadzieję, że podręcznik ten będzie służył studentom uczelni rolni­czych oraz wszystkim pracującym w rolnictwie, melioracjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką wodną, jak również nauczycielom średnich szkół rolni­czych.