Nasiennictwo tom 1

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: praca zbiorowa
 • Rok wydania: 2000
 • Liczba stron: 344
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 83-09-01732-4
 • egz.
 • Cena katalogowa: 45,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 36,00 zł
światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego.
Dramatyczne zmiany w światowym rolnictwie trwają od lat i dotkliwie dotykają polskie rolnictwo. Tempo zmian jest coraz szybsze, co stawia przed nasiennictwem ogromne wyzwania. Dziś, a także w przyszłości przewaga konkurencyjna będzie wynikać nie tylko z wartości samego produktu i jego wyglądu, ale także ze zrozu­mienia kluczowych segmentów rynku, opracowania dobrze zaplanowanych strategii przedsiębiorstwa oraz wdrożenia tych strategii na każdym poziomie. Do tego jest niezbędna rzetelna i głęboka wiedza.

To właśnie skłoniło nas do napisania podręcznika „Nasiennictwo". Podręczni­ków z nasiennictwa w języku polskim było kilka, jeśli nie kilkanaście, ale wszystkie wydano w początkach lat siedemdziesiątych. Ich nakłady zostały dawno wyczerpa­ne, a wiele treści całkowicie się zdezaktualizowało; szczególnie te dotyczące orga­nizacji i funkcjonowania przemysłu nasiennego. Od wielu już lat w akademickim kształceniu rolniczym, a także w praktyce odczuwało się brak nowoczesnego pod­ręcznika z tej dziedziny. Te potrzeby jeszcze wzrosły po zmianie systemu gospo­darczego i tworzeniu zrębów gospodarki rynkowej oraz organizowaniu studiów i roz­maitych kursów z nasiennictwa. Z tego też powodu poświęcono w podręczniku spo­ro miejsca światowemu przemysłowi nasiennemu, wprowadzono niektóre elementy zarządzania przedsiębiorstwami nasiennymi oraz dość dokładnie przedstawiono prawa hodowców roślin i prawo nasienne.

Podręcznik składa się z dwóch części.

Pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne:

światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwości biologiczne nasion, wpływ środowiska na plon i jakość nasion, zasady produkcji materiału siewnego, metody przechowywania nasion oraz kwalifikację materiału siewnego.

Część druga jest poświęcona metodom reprodukcji materiału siewnego, uwzględniono w niej wszystkie ważniejsze grupy roślin: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy z roślin rolniczych; bobowate, kapustowate, selerowate, dyniowate, psiankowate, astrowate, liliowate, komosowate i grzy­by uprawne z roślin warzywnych; rośliny ozdobne i zielarskie oraz rośliny sadowni­cze i ozdobne stosowane jako podkładki generatywne.

Rośliny rolnicze i ozdobne opisano według tradycyjnych grup użytkowych, zaś warzywne i zielarskie zgodnie z przynależnością do rodzin botanicznych. W opra­cowaniu podręcznika brało udział 42 Autorów, specjalistów z różnych dziedzin i znawców metod reprodukcji materiału siewnego poszczególnych gatunków, dys­ponujących niezwykle różnym materiałem doświadczalnym i literaturą. Nie wszyst­kie też grupy roślin można było opisać według tego samego schematu. Stąd też nie było możliwości ujednolicenia tekstu. Od początku zdawaliśmy sobie z tego sprawę i musieliśmy się z tym pogodzić, chcąc doprowadzić do wydania podręcznika. Wiele zagadnień zostało opracowanych bardzo skrótowo ze względu na ograniczo­ną objętość podręcznika. Wszyscy Autorzy narzekali, że nie mogą zamieścić tego co ich zdaniem należałoby jeszcze napisać.

Sporo kłopotów sprawiły całemu zespołowi Autorskiemu zmiany w polskim prawie nasiennym jakie wprowadzano w czasie pisania podręcznika. Nie można było zamieszczać informacji, które dotarłyby do rąk czytelników już nieaktualne, a nowe przepisy nie były jeszcze gotowe. Dlatego nie wszystkie zmiany udało się uwzględnić w tekście. Dotyczyło to przede wszystkim wymagań stawianych materiałowi siewnemu i związane było z dostosowywaniem polskich regulacji prawnych do rozwiązań istniejących w UE. W związku z tym, tracą między innymi moc praw­ną przepisy dotyczące kwalifikacji polowej i dotychczasowe normy nasienne. W ich miejsce wprowadza się rozporządzenia ministra właściwego ds. rolnictwa, które odtąd będą obowiązywały. Dlatego też posługiwano się w tekście ogólnikowymi określeniami w rodzaju przepisy polskiego prawa nasiennego.