Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: Jerzy Smardzewski
  • Rok wydania: 2007
  • Liczba stron: 306
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978830901015-9
Książka „Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli" to kompleksowe opracowanie przedstawiające zagadnienia zintegrowanego projektowania i wytwarzania mebli. Przedstawiono w niej kryteria funkcjonalne, jakie stawiane są zintegrowanym systemom informatycznym zarządzania oraz systemom CAD mającym wspierać działania projektantów, konstruktorów oraz inżynierów produkcji w fabrykach mebli.

Książka „Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli" jest pierwszym dostępnym, kompleksowym opracowaniem przedstawiającym zagadnienia zintegrowanego projektowania i wytwarzania mebli. Przedstawiono w niej kryteria funkcjonalne, jakie stawiane są zintegrowanym systemom informatycznym zarządzania oraz systemom CAD mającym wspierać działania projektantów, konstruktorów oraz inżynierów produkcji w fabrykach mebli. Szczegółowo też omówiono sposoby implementacji zintegrowanych systemów informatycznych projektowania i zarządzania w fabrykach mebli oraz sposoby organizacji projektu wdrożenia.

Mając na uwadze doświadczenie naukowe wykorzystane przez prof. Jerzego Smardzewskiego w praktyce przemysłowej, uważam, że jego książka poci tytułem „Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli" będzie znakomitym kompendium wiedzy nie tylko dla studentów specjalności meblarstwo na Wydziałach Technologii Drewna, ale również dla inżynierów technologów drewna, informatyków, a także inżynierów mechaników zajmujących się pro­blematyką zintegrowanych systemów informatycznych wspierających projektowanie i wytwarzanie mebli.

Cykl życia produktów konsumpcyjnych (w tym mebli) uległ istotnemu skróceniu, a nowe wyroby pojawiają się na rynku częściej niż dotychczas. W ry­walizacji o utrzymanie i/lub pozyskanie nowego klienta, producenci mebli wprowadzają na rynek nowe rodziny produktów, nawet kilka razy w roku, pro­mując nowości na targach międzynarodowych, krajowych i wewnętrznych. Przy­gotowanie nowych projektów wymaga nie tylko zaawansowanej technologii wy­twarzania mebli, ale również sprawnego wspierania działań projektowych, tech­nologicznych i organizacyjnych. Wydaje się, że w obliczu zagranicznej konku­rencji nie jest możliwe prowadzenie przedsiębiorstwa z użyciem skomputeryzo­wanych, lecz archaicznych metod przetwarzania danych pozbawionych atrybutu zintegrowanego zarządzania. Dlatego też racjonalnymi przesłankami do wspiera­nia działań menedżerów powinny być tendencje wykorzystania dedykowanych lub standardowych systemów komputerowego wspomagania wytwarzania CIM. Podejmowanie takich starań jest niezbędne, aby czas upływający od pomysłu po­przez projekt wstępny, do modelowania i prototypowania, a następnie wykonania testów technologicznych i produkcyjnych, aż do wprowadzenia produktu na ry­nek był jak najkrótszy. Skracając czas przygotowania nowego produktu, wydłuża się okres sprzedaży i maksymalizuje zysk. Niestety, nawet po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zarządzanie w większości fabryk mebli odbywa się w opar­ciu o doświadczenie, intuicję i szczęście sprzyjające menedżerom. Tylko nielicz­ne przedsiębiorstwa zdecydowały się na komputerowe wsparcie zarządzania i implementację zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. Działa­nia na poziomie strategicznym dla przedsiębiorstwa nie wynikają przecież wy­łącznie z ogólnej wiedzy menedżerów o rynku (dostawcy, partnerzy, odbiorcy), ale także ze szczegółowej, a nawet drobiazgowej wiedzy o własnym przedsię­biorstwie i przedsiębiorstwach kooperujących. Budowanie solidnej bazy wiedzy dla wszystkich poziomów działania firmy musi być wspomagane przez wysokiej jakości system informatyczny, którego wdrożenie należy traktować nie tylko jak najbardziej prestiżową inwestycję techniczną, ale przede wszystkim organizacyj­ną o charakterze strategicznym. Aktualnie w większości przedsiębiorstw meblarskich stosowane są różne systemy informatyczne, które najczęściej mają charakter niepowiązanych ze sobą rozwiązań dziedzinowych. Z ich pomocą nie można dobrze śledzić stopnia realiza­cji zamówień klientów, terminów i właściwych kosztów rzeczywistych. Dane z go­spodarki magazynowej nie są bowiem przekazywane do modułów produkcyjnych czy księgowych, a wyniki produkcji nie przenoszą się do modułów dystrybucji. Za pomocą takich narzędzi trudno jest sprawnie, tanio i szybko przygotować wiary­godny projekt nowego produktu.

W inżynierii produkcji mebli szczególnie istotne są dwa etapy: etap projek­towania i technicznego przygotowania produkcji oraz etap zarządzania produkcją i zapasami magazynowymi. Konstruktor czy technolog w fabryce mebli powinien dysponować narzędziami pozwalającymi nie tylko na sprawne opracowanie wielu koncepcji i wariantów przyszłych mebli, ale także na przeprowadzenie szczegóło­wej analizy tych modeli. Ponadto musi podać niezbędne dane do technicznego przygotowania produkcji tak, aby na ich podstawie planista produkcji mógł utwo­rzyć kompletne zlecenia produkcyjne, a następnie utworzyć z nich plan produkcji i harmonogram realizacji zleceń. W tym celu konieczne jest pełne zintegrowanie środowisk komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i zarządza­nia w jeden system komputerowego wspomagania wytwarzania. Temu też zagad­nieniu poświęcona jest niniejsza książka.

Autor na podstawie swoich kilkunastoletnich doświadczeń w zakresie wdra­żania, administrowania i kastomizacji systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania kla­sy ERP w licznych fabrykach mebli, a także z perspektywy trzyletniej praktyki w jednej z nich na stanowisku dyrektora d.s. produkcji, podjął się zadania przed­stawienia tej problematyki z punktu widzenia inżyniera i menedżera.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów tech­nologii drewna oraz inżynierów i menedżerów w fabrykach mebli. Może także słu­żyć studentom wydziałów mechanicznych politechnik, częstokroć znajdujących za­trudnienie w fabrykach mebli.

Krótkie streszczenie poszczególnych rozdziałów przedstawiono poniżej.

Rozdział 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa branży meblarskiej. Rozdział ten przedstawia kondycję branży meblarskiej w Polsce oraz znaczenie małych i śred­nich przedsiębiorstw dla rozwoju tej branży. Zilustrowano w nim proces zmian za­chodzących wewnątrz i w otoczeniu fabryk mebli.

Rozdział 2. Systemy zintegrowanego wytwarzania mebli. Rozdział zawiera charakterystykę systemów komputerowego wspomagania projektowania, wytwa­rzania i produkcji. Omówiono tu rozwiązania dedykowane branży meblarskiej oraz przedstawiono specyfikę projektowania mebli skrzyniowych i szkieletowych w pa­rametrycznym środowisku CAD. Podano także przykłady wykorzystania metod numerycznych do sprawdzania poprawności rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozdział 3. Zintegrowany system informatyczny. Dotyczy on ogólnej cha­rakterystyki zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania z wyróżnie­niem ich podstawowych modułów i opisem zakresów funkcjonalnych.

Rozdział 4. Ewolucja i funkcje systemów wspomagania zarządzania. Roz­dział opisuje początki systemów wspomagających procesy zarządzania oraz ich rozwój do chwili obecnej. Przedstawiono w nim podstawowe funkcje systemów klasy IC, MRPI, MRPII, ERPI, ERPII oraz DEM.

Rozdział 5. Zintegrowany system informatyczny zarządzania dla meblar­stwa. Przedstawiono konieczność wykorzystania zintegrowanych systemów infor­matycznych zarządzania w przemyśle meblarskim oraz sposób optymalnego zapisu produktów w zależności od rodzaju produktu i typu produkcji. Zawiera także zasa­dy: tworzenia specyfikacji materiałowych, marszrut technologicznych, struktur opakowań, indeksów materiałowych, norm technologicznych i norm czasowych. Opisano operacje i zapasy magazynowe. Podano sposób: zapisu podstawowych za­sobów przedsiębiorstwa, tworzenia zleceń produkcyjnych, planowania potrzeb ma­teriałowych i sterowania produkcją.

Rozdział 6. Zintegrowany system informatyczny zarządzania a specyfika branży meblarskiej. Podano charakterystykę gotowych komercyjnych systemów in­formatycznych zarządzania i wskazano szansę oraz zagrożenia wynikające z wdra­żania takich systemów w fabrykach branży meblarskiej. Podano tu również ocze­kiwania, jakie stawia branża meblarska w stosunku do zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. W końcowej części rozdziału zestawiono podsta­wowe moduły systemu informatycznego zarządzania przydatne do wdrożenia w fa­bryce mebli.

Rozdział 7. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządza­niu jako proces zmian organizacyjnych. W tym rozdziale omówiono istotę wdroże­nia zintegrowanego systemu informatycznego jako celowego działania w kierunku zmian organizacyjnych, a nie przedsięwzięcia informatycznego. Opisano w nim koncepcje wdrożenia, prace wdrożeniowe i ścieżki wyboru gotowego systemu. Podniesiono także problemy najczęściej napotykane podczas wdrażania systemów zintegrowanych.

Rozdział 8. Analiza przedwdrożeniowa dla fabryki mebli. Ten rozdział za­wiera opis analizy przedwdrożeniowej wykonanej dla potrzeb fabryki produkującej meble skrzyniowe i tapicerowane.

Wszystkie rysunki oraz tabele, jeżeli nie opisano inaczej, zostały opracowa­ne przez autora.