Immunobiologia

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: red. Z. Gliński, K. Kostro
  • Rok wydania: 2004
  • Liczba stron: 340
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01823-1

Informacje o strukturze, mechanizmach i funkcjach układu odpornościowego wybranych grup ewolucyjnych zwierząt i człowieka. Szczegól­ną uwagę zwrócono na występowanie jednakowych lub podobnych mechanizmów od­powiedzi immunologicznej nawet u odległych systematycznie grup, jak np. pierścienice, owady, człowiek.

Podręcznik ten zawiera zwięzłe informacje o strukturze, mechanizmach i funkcjach układu odpornościowego wybranych grup ewolucyjnych zwierząt i człowieka. Szczegól­ną uwagę zwrócono na występowanie jednakowych lub podobnych mechanizmów od­powiedzi immunologicznej nawet u odległych systematycznie grup, jak np. pierścienice, owady, człowiek.

Włączono też zagadnienia immunologii roślin; rozdział „ Wybrane zagadnienia fitoimmunologii ma na celu zapoznanie Czytelników z dziedzinę wiedzy, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w ochronie roślin przed infekcjami i inwazjami pasożytów.

Nieodzowne było też przedstawienie najważniejszych problemów z zakresu immunopatologii i immunotoksykologii (rozdz. „Zagadnienia immunopatologii i immunoto-ksykologii porównawczej"), ponieważ stres i skażenie środowiska stwarzają nowe zagro­żenia dla układu obronnego.

Autorami opracowania są samodzielni pracownicy naukowi, specjaliści z zakresu immunologii zwierząt, immunologii człowieka oraz immunologii porównawczej i roz­wojowej.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów biologu, medycyny weterynaryj­nej, medycyny, farmacji oraz dla osób na co dzień spotykających się w swojej pracy z za­gadnieniami immunologii porównawczej i rozwojowej.

Przedstawione opracowanie spełni swoje zadanie wtedy, gdy Czytelnicy, przy różno­rodności zjawisk immunologicznych zachodzących w świecie zwierząt, roślin i u czło­wieka, dostrzegą cechy podstawowe, wspólne dla wszystkich organizmów żywych.