Higiena w pasiece

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: Barbara Tomaszewska, Paweł Chorbiński
 • Rok wydania: 2009
 • Liczba stron: 168
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-09-99014-7
 • egz.
  Cena katalogowa:38,00 zł
  Rabat: 25 %
  28,50 zł  Słowo „higiena" pochodzi z języka greckiego i oznacza czynności zmierzające do zachowania zdrowia i zapobiegania cho­robom. Przez pojęcie higieny w pasiece rozumiemy pewne czynno­ści, które zapobiegają powstawaniu, przenoszeniu i rozprzestrze­nianiu się chorób pszczół dorosłych i czerwia. Pojęcie to obejmu­je również cały zespół czynności mających na celu utrzymanie po­rządku i czystości na terenie pasieczyska, magazynów i pracowni pszczelarskich. Szeroko rozumiane wymogi higieny dotyczą tak­że produktów pozyskiwanych od pszczół, a także higieny osobistej pszczelarza.

  Zdrowe rodziny pszczele zapewniają pszczelarzowi go­dziwy zarobek uzyskiwany ze sprzedaży produktów pasiecznych, głównie miodu. Zdrowe rodziny pszczele, to także rodziny silne, które, niezależnie od swoich możliwości produkcyjnych w zakresie pozyskiwanego od nich miodu, zapewniają wysokie plony w polu, sadzie i ogrodzie jako zapylaczki entomofilnych roślin uprawnych.

  Zagadnieniu utrzymywania silnych i wydajnych rodzin pszczelich poświęca się wiele uwagi i wciąż poszukuje nowych, doskonalszych metod zapewniających większą ich produkcyjność.
  Z tych względów dużo uwagi poświęca się także zagadnieniom związanym ze zdrowotnością rodzin pszczelich, zapobieganiu chorobom, a zwłaszcza chorobom zaraźliwym, w czym niemałe znaczenie mają czynności związane z szeroko pojętą higieną pa­sieczną.

  Spis treści

  1. Wstęp 7

  2. Ogólne wiadomości o chorobach pszczół 8

  2.1. Istota i przyczyny chorób pszczół  9

  2.2. Mechanizmy odpornościowe u pszczół 11

  2.3. Mechanizmy fizjologicznej odporności wewnętrznej 12

  2.4. Objawy wzbudzające podejrzenie wystąpienia chorób pszczół 15

  2.5. Zatrucia pszczół 21

  2.6. Stosowanie środków leczniczych u pszczół 23

  3. Rodzaje i metody odkażania w pasiece 27

  3.1. Odkażanie metodami fizycznymi 29

  3.2. Odkażanie metodami chemicznymi 30

  3.3. Środki chemiczne niszczące pasożyty i szkodniki  32

  4. Środki odstraszające pszczoły 33

  5. Wybrane uregulowania prawne w zakresie zapobiegania zaraźliwym

  chorobom pszczół oraz ich zwalczania 34

  6. Dokumentacja pasieczna 40

  7. Znaczenie ilości i jakości pokarmu w pojawieniu się chorób pszczół 42

  7.1. Miód 42

  7.2. Syrop cukrowy 44

  7.3. Syropy inwertowane 45

  7.4. Spadź 48

  7.5. Pyłek kwiatowy, pierzga i namiastki pyłku 49

  8. Lokalizacja i higiena pasieczyska 54

  9. Higiena poideł 60

  10. Higiena uli i sprzętu pasiecznego 63

  11. Higiena plastrów 69

  12. Higiena magazynów i pracowni pszczelarskich 74

  13. Biologia i zwalczanie szkodników pasiecznych 77

  13.1. Grzyby (Fungi) 77

  13.2. Motyle (Lepidoptera) 77

  13.2.1. Barciaki 78

  13.2.1.1. Zapobieganie inwazji barciaków 80

  13.2.1.2. Metody zwalczania barciaków 82

  13.2.1.2.1. Metody fizyczne 82

  13.2.1.2.2. Metody chemiczne 83

  13.2.1.2.3. Metody biologiczne 86

  13.2.2. Zmierzchnica trupia główka 87

  13.3. Chrząszcze (Coleoptera) 88

  13.4. Błonkoskrzydłe (Hymenoptera) 92

  13.5. Ptaki (Aves)  96

  13.6. Ssaki (Mammalia) 97

  13.7. Inni „goście\" w pasiece 99

  14. Zabezpieczenie pszczół przy przewozach 100

  15. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnozowaniu chorób pszczół 102

  16. Diagnostyczna wartość osypu zimowego 106

  17. Bezpieczeństwo i higiena pracy pszczelarza 111

  17.1. Użądlenia przez pszczoły 113

  17.1.1. Pierwsza pomoc przy użądleniach 118

  17.1.2. Odpowiedzialność właścicieli pasiek z tytułu pożądlenia 119

  17.2. Użądlenia przez osy i trzmiele 121

  17.3. Oparzenia przy odkażaniu uli i sprzętu pasiecznego 123

  17.4. Apteczka pszczelarza 124

  18. Wymogi higieny w zakresie pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji miodu 126

  19. Wymagania weterynaryjne związane z handlem i importem miodu 131

  20. Wymogi higieny w zakresie pozyskiwania oraz przechowywania innych produk­tów pasiecznych 133

  20.1. Pyłek kwiatowy i pierzga 133

  20.2. Wosk 136

  20.3. Propolis (kit pszczeli) 138

  21. Piśmiennictwo 141

  22. Wykaz niektórych aktów prawnych obowiązujących w Polsce 144