Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: Zenon Woźnica
 • Rok wydania: 2008
 • Liczba stron: 430
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-09-99007-9
 • egz.
 • Cena katalogowa: 50,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 40,00 zł

Opracowanie dotyczy pod­staw biologii, ekologii i metod zwalczania chwastów, ze szczególnym uwzględ­nieniem najbardziej upowszechnionej metody chemicznej.

HERBOLOGIA jest podręcznikiem akademickim stanowiącym kompendium aktualnej wiedzy podstawowej na temat biologii i ekologii chwastów oraz metod ich zwalczania. Zawarte w nim treści ułatwią Czytelnikowi podejmowanie praktycznych działań umożliwiających optymalizację metod regulujących zachwaszczenie, ograniczenie ich kosztów oraz ujemne oddziaływanie na środowisko. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków przyrodniczych. Zawarte w niej informacje, oparte o prace własne Autora oraz liczne źródła literatury krajowej i zagranicznej, mogą okazać się przydatne także dla szerokiego kręgu pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, nauczycieli szkół rolniczych różnych szczebli, doradców oraz wszystkich związanych zawodowo z produkcją i ochroną roślin.

Autorem podręcznika jest prof. dr hab. Zenon Woźnica z Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Jest on nauczycielem akademickim o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym i ba­dawczym w zakresie herbologii. W swym dorobku, obok prac naukowych o cha­rakterze poznawczym, posiada liczne publikacje i rozwiązania aplikacyjne dotyczące optymalizacji metod zwalczania chwastów, poprawy ich bezpieczeń­stwa dla środowiska oraz efektywności ekonomicznej. Swe doświadczenia oraz umiejętności zawodowe doskonalił w renomowanych ośrodkach badawczych i uniwersyteckich Europy i Stanów Zjednoczonych.

W Polsce istnieje wiele cennych opracowań z zakresu herbologii poświę­conych identyfikacji chwastów i metodom ich zwalczania, a szczególnie metodzie chemicznej. Istnieje również wiele krajowych i zagranicznych opracowań nauko­wych o charakterze podstawowym, jednak rozproszonych i nie zawsze dostępnych dla zainteresowanego czytelnika. Próby opracowania zwartego podręcznika aka­demickiego z zakresu herbologii, nawiązującego do najnowszych kierunków i osią­gnięć w tej dziedzinie, a jednocześnie uwzględniającego dotychczasowe dokona­nia, nie przyniosły rezultatu. Brak takiego podręcznika niezwykle utrudnia proces dydaktyczny, możliwość pogłębiania wiedzy przez studentów oraz jej egzekwo­wanie zarówno na kursach podstawowych, jak i specjalizacyjnych, prowadzonych zwłaszcza dla słuchaczy studiów zaocznych.

Niniejsze opracowanie mające na celu wypełnienie tej luki, dotyczy pod­staw biologii, ekologii i metod zwalczania chwastów, ze szczególnym uwzględ­nieniem najbardziej upowszechnionej metody chemicznej. Nie zamieszczono w nim szczegółowych instrukcji czy zaleceń praktycznych zwalczania chwastów w konkretnych uprawach. Informacje takie, zwłaszcza na temat wykorzystania metody chemicznej, czytelnik znajdzie w licznych i uaktualnianych corocznie zaleceniach ochrony roślin oraz przygotowywanej odrębnej publikacji na ten te­mat. Autor ma nadzieję, że opracowanie to, poza rozszerzeniem wiedzy podsta­wowej na temat biologii i ekologii chwastów, ułatwi czytelnikowi zrozumienie funkcjonowania wielu czynników decydujących o skuteczności chwastobójczej przedstawionych metod zwalczania chwastów i wskaże na możliwości ich regula­cji w kierunku zwiększenia efektywności, zmniejszenia kosztów i minimalizacji wpływu na środowisko. Książka kierowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów rolniczych i ogrodniczych. Zawarte w niej informacje, oparte o licz­ne źródła literatury krajowej i zagranicznej, mogą okazać się przydatne także dla doktorantów, pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich, dorad­ców rolniczych oraz pracowników różnych służb związanych z produkcją roślin­ną i ochroną roślin. Zdaję sobie sprawę, że wiele poruszanych zagadnień w tej książce może nie w pełni satysfakcjonować wymagającego Czytelnika. Z tego też względu w zawartym wykazie literatury, poza pracami, na które powoływa­łem się w tekście książki, wyszczególniam także niektóre pozycje uzupełniające i rozszerzające wiedzę herbologiczną. Za wszelkie krytyczne uwagi, które po­zwolą usunąć usterki i błędy jakie mogły znaleźć się w tym opracowaniu, a tak­że za sugestie uzupełnienia przedstawionych treści podręcznika będę niezmiernie wdzięczny.

Zenon Woźnica