Choroby pszczół. Odporność, patologia, terapia

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: Z. Gliński, K. Kostro, D. Luft-Deptuła
 • Rok wydania: 2007
 • Liczba stron: 236
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 83-09-01006-0
 • egz.
  Cena katalogowa:55,00 zł
  Rabat: 25 %
  41,25 zł

  Postęp wiedzy przejawiający się opracowaniem nowych metod rozpoznawania chorób i postępowania profilaktyczno-leczniczego, jak również wzrost wymogów odnośnie jakości produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji człowie­ka stwarza potrzebę nowoczesnego przedstawienia zagadnień związanych z pato­logią i terapią chorób pszczoły miodnej. Szczególną uwagę zwrócono na choro­by czerwia i pszczół znajdujące się na liście B Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (Worid Organisation of Animal Health), wcześniej znaną jako Między­narodowy Urząd do spraw Epizootii - OIE (Office International des Epizooties) oraz na choroby, które według obowiązującego w kraju ustawodawstwa podlegają zwalczaniu lub rejestracji.

  W podręczniku uwzględniono dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie zwal­czania chorób zakaźnych pszczół i ochrony zdrowia publicznego, wymagania sanitarno-weterynaryjne dotyczące produktów pszczelich przeznaczonych do kon­sumpcji przez człowieka i przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące produk­tów stosowanych w terapii chorób pszczół.

  Integralną część podręcznika „Patologia i terapia chorób pszczół z podstawa­mi immunobiologii" stanowią problemy związane z odpornością rodziny, sposo­bami sterowania odpornością, działaniem immunosupresyjnym patogenów i czynników środowiska.

  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weteryna­ryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagno­stycznych. Będzie on też przydatny dla pracowników służb agronomicznych, zoo­technicznych i ochrony środowiska oraz biologów zajmujących się problemami hodowli i wykorzystaniem produktów pszczelich.

  Spis treści

  Wstęp

  1. ZARYS BIOLOGII I HODOWLI PSZCZOŁY MIODNEJ

  1.1. Rola pszczoły miodnej w przyrodzie i gospodarce

  1.2. Systematyka pszczoły miodnej

  1.3. Biologia rodziny pszczelej

  1.3.1. Rodzina pszczela

  1.3.2. Rozwój osobniczy pszczoły

  1.3.3. Życie rodziny i organizacja pracy w pasiece w ciągu roku

  1.3.4. Produkty wytwarzane przez rodzinę

  1.3.5. Mikroflora rodziny pszczelej

  1.3.5.1. Mikroflora rodziny a rozwój osobniczy

  1.3.5.2. Mikroflora miodu i pyłku

  Piśmiennictwo

  2. ODPORNOŚĆ PRZECIWZAKAŹNA

  2.1. Ewolucja odporności przeciwzakaźnej

  2.2. Odporność pszczoły miodnej

  2.2.1. Odporność okrywy ciała

  2.2.1.1. Budowa okrywy ciała

  2.2.1.2. Okrywa ciała jako bariera przeciwzakaźna

  2.2.2. Odporność przewodu pokarmowego

  2.2.2.1. Budowa przewodu pokarmowego pszczoły miodnej ..

  2.2.2.2. Środowisko biochemiczne jelita

  2.2.2.3. Antybioza i kompetycja bakteryjna

  2.2.2.4. Błona perytroficzna jako bariera przeciwzakaźna

  2.2.2.5. Działanie ochronne struktur ściany jelita środkowego

  2.2.3. Odporność układu tchawkowego

  2.2.4. Mechanizmy odporności jamy ciała

  2.2.4.1. Rozpoznanie immunologiczne

  2.2.4.2. Odporność komórkowa

  2.2.4.3. Odporność humoralna

  2.2.4.3.1. Odporność humoralna wrodzona

  2.2.4.3.2. Odporność humoralna nabyta

  2.2.5. Odporność kolonijna

  2.2.6. System przełamywania odporności owada przez patogeny

  2.2.7. Immunostymulacja i immunosupresja

  2.2.8. Mechanizmy odporności w wybranych chorobach pszczoły miodnej

  2.2.8.1. Choroby wirusowe

  2.2.8.2. Zakażenia bakteryjne

  2.2.8.3. Mikozy

  2.2.8.4. Inwazje pasożytów

  Piśmiennictwo

  3. EPIZOOTIOLOGIA CHORÓB PSZCZOŁY MIODNEJ

  3.1. Populacja patogena

  3.2. Populacja żywiciela

  3.3. Profilaktyka nieswoista

  3.3.1. Zabiegi hodowlano-sanitarne

  3.3.2. Odkażanie

  Piśmiennictwo

  4. POSTĘPOWANIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE W ROZPOZNAWANIU CHORÓB CZERWIA I PSZCZÓŁ

  4.1. Ocena stanu higienicznego i sanitarnego pasieki oraz zasobów pożytkowych

  4.2. Wywiad lekarsko-weterynaryjny

  4.3. Oględziny pasieki

  4.4. Badanie rodzin pszczelich

  4.5. Przegląd zamarłych rodzin

  4.6. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

  4.7. Postępowanie w przypadku chorób czerwia i pszczół ujętych w Ustawie o ochro-
  nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

  4.8. Postępowanie w pasiece zapowietrzonej

  4.9. Postępowanie w okręgu zagrożonym

  4.10. Zalecenia OIE dotyczące diagnostyki chorób pszczół zamieszczonych w wykazie B międzynarodowego wykazu chorób zaraźliwych zwierząt

  Piśmiennictwo

  5. POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CHOROBACH PSZCZÓŁ

  5.1. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące stosowania leków u pszczół

  5.2. Sposoby podawania leków

  5.3. Przegląd leków

  5.3.1. Sulfonamidy

  5.3.2. Antybiotyki

  5.3.3.Inne preparaty

  5.3.4. Produkty lecznicze weterynaryjne stosowane w zwalczaniu warozy

  5.3.5. Pozostałości produktów leczniczych stosowanych w terapii chorób pszczół

  Piśmiennictwo

  6. PSZCZOŁA MIODNA JAKO INDYKATOR SKAŻENIA ŚRODOWISKA

  Piśmiennictwo

  7. PATOFIZJOLOGIA I SYMPTOMATOLOGIA ZATRUĆ

  7.1. Zatrucia insektycydami

  7.2. Zatrucia spowodowane emisją gazów przemysłowych

  7.3. Zatrucia alimentarne

  7.3.1. Zatrucie spadzią

  7.3.2. Zatrucie nektarem

  7.3.3. Zatrucie pyłkiem

  7.4. Przepisy dotyczące zapobiegania zatruciom pszczół

  7.5. Pielęgnacja zatrutych rodzin

  Piśmiennictwo

  8. CHOROBY WIRUSOWE

  8.1. Choroba woreczkowa

  8.2. Choroba kaszmirska czerwia i pszczół

  8.3. Ostry paraliż pszczół

  8.4. Chroniczny paraliż pszczół

  8.5. Powolny paraliż pszczół

  8.6. Zakażenie wirusem choroby czarnych mateczników

  8.7. Zakażenie wirusem włókienkowym

  8.8. Zakażenie wirusem Y

  8.9. Zakażenie wirusem X

  8.10. Zakażenie wirusem zdeformowanych skrzydełek

  8.11. Wirus opalizujący

  8.12. Zakażenie wirusem Nodamura

  8.13. Zakażenie wirusem zmętnienia skrzydełek

  Piśmiennictwo

  9. CHOROBY BAKTERYJNE

  9.1. Zgnilec amerykański

  9.2. Zgnilec europejski

  9.3. Zakaźne rozproszkowanie czerwia

  9.4. Choroby czerwia wywołane przez bakterie warunkowo chorobotwórcze

  9.5. Posocznice bakteryjne pszczół

  9.5.1. Rozpadnica pszczół

  9.5.2. Posocznica wywołana przez Serratia marcescens

  9.5.3. Posocznica wywołana przez Pseudomonas aeruginosa

  9.5.4. Hafnioza

  9.5.5. Czerniaczka bakteryjna jajników matki

  Piśmiennictwo

  10. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ RIKETSJE I MYKOPLAZMY

  10.1. Riketsjoza

  10.2. Spiroplazmoza

  Piśmiennictwo

  11. MIKOZY I MIKOTOKSYKOZY

  11.1. Grzybica otorbielakowa

  11.2. Grzybica kropidlakowa

  11.3. Czerniaczka grzybicza

  11.4. Drożdżyce

  11.5. Trichodermoza

  11.6. Zakażenie Mucor hiemalis

  Piśmiennictwo

  12. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PIERWOTNIAKI

  12.1. Choroba zarodnikowcowa

  12.2. Choroba petzakowa

  12.3. Choroba wiciowcowa

  12.4. Choroba hurmaczkowa

  Piśmiennictwo

  13. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ ROZTOCZE

  13.1. Choroba roztoczowa

  13.2. Inwazja Acarapis extemus, Acarapis dorsalis iAcarapis vagans

  13.3. Inwazja Tropilaelaps ciareae

  13.4. Waroza

  13.5. Inwazja Ewarroa sinhai

  Piśmiennictwo

  14. INWAZJE OWADÓW

  14.1. Inwazja małego chrząszcza ulowego

  14.2. Brauloza

  14.3. Meleoza

  14.4. Inwazja barciela pszczołowca

  14.5. Inwazja wachlarki

  14.6. Muszyce pszczół

  14.6.1. Senoteniaza

  14.6.2. Fizocefaloza

  14.6.3. Muszyce występujące sporadycznie

  14.7. Inwazje os

  14.7.1. Taszczyn pszczeli

  14.8.Mrówki

  Piśmiennictwo

  15. INWAZJE NICIENI ENTOMOFILNYCH

  15.1. Mermitydoza

  15.2. Inwazja entomopatogennych nitkowców

  Piśmiennictwo

  16. CHOROBY NIEZAKAŹNE

  16.1. Choroby niezakaźne czerwia

  16.1.1. Jaja czcze

  16.1.2. Zamieranie czerwia

  16.1.3. Zaziębienie czerwia

  16.1.4. Czerw garbaty

  16.1.5. Uszkodzenia czerwia przez barciaki

  16.2. Choroby niezakaźne pszczół

  16.2.1. Biegunka

  16.2.2. Głód

  Piśmiennictwo

  17.SZKODNIKI WOSKU, MIODU I PYŁKU

  17.1. Galeriaza

  17.2. Inwazja barciaka niniejszego

  17.3. Inwazja Vitula edmandsae

  17.4. Przerastanie pyłku przez Bettsia alvei

  17.5. Inwazje roztoczy

  Piśmiennictwo

  Skorowidz