Biopaliwo rzepakowe

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: T. Juliszewski, T. Zając
  • Rok wydania: 2007
  • Liczba stron: 176
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-09-99001-7

Przedstawiono technologię uprawy rzepaku - od siewu aż do zbioru - i sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego (metyloestru oleju rzepakowego). Technologia produkcji polega na transestryfikacji oleju roślinnego przy zastosowaniu alkoholu (metanolu), w obecności katalizatora (wodorotlenku potasu).

Biopaliwo rzepakowe adresowane jest przede wszystkim do rolników i inwestorów, rozważających decyzję o podjęciu produkcji biopaliwa na skalę nieprzemysłową, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami produkcji paliw alternatywnych.

W książce przedstawiono technologię uprawy rzepaku - od siewu aż do zbioru - i sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego (metyloestru oleju rzepakowego). Technologia produkcji polega na transestryfikacji oleju roślinnego przy zastosowaniu alkoholu (metanolu), w obecności katalizatora (wodorotlenku potasu). Opis tłoczenia oleju, przygotowania składników reakcji chemicznej, transestryfikacji, a także sposobów zagospodarowania produktów ubocznych pozwala czytelnikowi poznać uwarunkowania produkcji biopaliwa.

Zasady kalkulacji kosztów produkcji umożliwiają ocenę szans i ryzyka podejmowania inwestycji w celu produkcji odnawialnego, ekologicznego paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (Diesla).

Monografia „Biopaliwo rzepakowe", mająca charakter porad­nika, ze swego założenia jest popularnym omówieniem prob­lemów związanych z wytwarzaniem paliwa do silników wyso­koprężnych (Diesla). W opracowaniu omówiono uprawę rze­paku i pozyskanie nasion tego gatunku jako surowca oleju roślinnego do produkcji biopaliwa, na zagospodarowaniu pro­duktów ubocznych tej produkcji kończąc. Dla producentów biopaliw na potrzeby własnego gospodarstwa rolniczego, ta­kie kompleksowe omówienie wydaje się szczególnie przydatne i pożyteczne. Przekonaniem tym kierowali się autorzy książki, pisząc ją na podstawie swych wieloletnich doświadczeń oraz rozmów z rolnikami i inwestorami zamierzającymi podjąć produkcję biopaliw.

Aktualnie w kraju zainteresowanie uprawą rzepaku na biopaliwo rolnicze jest żywe, a dowodem jest według różnych szacunków zwiększenie powierzchni zasiewów formy ozimej tego gatunku o 200 tyś. ha w sezonie wegetacyjnym 2006/7.

Konieczność stosowania w coraz większej ilości odtwa­rzalnych nośników energii, w tym także biopaliw silnikowych, jest szansą na częściowe rozwiązanie współczesnych proble­mów paliwowych w kraju i na świecie, ale także, jak się ocze­kuje, spowoduje łagodzenie efektu cieplarnianego świata. Są także - zwłaszcza w naszym kraju - szansą na zyskowną, bo pozażywnościową produkcję surowców rolniczych, w tym wypadku nasion rzepaku jako surowca do tłoczenia oleju ro­ślinnego. Techniczne i technologiczne problemy przetwarza­nia tego surowca w biopaliwo do silników wysokoprężnych są w zasadzie rozwiązane. Wykorzystanie tej szansy zależy więc obecnie - przede wszystkim - od prawnych, fiskalnych i or­ganizacyjnych uwarunkowań, które w wyniku prowadzonych dyskusji i polemik są ciągle doskonalone, aczkolwiek dla rol­ników jeszcze niezadowalające.

Analiza powyższych uwarunkowań oraz chłodna kalku­lacja aktualnych i przewidywanych kosztów produkcji biopaliwa, powinny poprzedzać decyzję o podjęciu inwestycji zaku­pu instalacji do produkcji biopaliwa. Autorzy zwracają na to ogólnie uwagę Czytelnika w tym miejscu, a także szczegółowo w różnych fragmentach książki, choć koncentrują się przede wszystkim na agrotechnologicznych oraz technicznych aspek­tach produkcji biopaliwa rzepakowego.

Spis treści

Wstęp

Uprawa rzepaku na biopaliwo - Tadeusz Zając

Pochodzenie i uprawa rzepaku oraz roślin pokrewnych w Polsce

Aktualne znaczenie gospodarcze form uprawnych rzepaku w kraju

Biologiczne i rolnicze uwarunkowania plonowania rzepaku

Doskonalenie hodowli rzepaku pod względem ilościowo-jakościowym

Siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania uprawy rzepaku

Wymagania termiczne i wilgotnościowe

Porównanie technologii uprawy rzepaku

Uprawa roli pod rzepak ozimy i jary

Wapnowanie oraz nawożenie przedsiewne i wiosenne: NPK i S oraz nawozami mikroelementowymi

Termin i sposób siewu nasion rzepaku

Pielęgnacja roślin i metody odchwaszczania plantacji

Zwalczanie chorób i szkodników

Możliwości łącznego stosowania nawozów i pestycydów

Zbiór rzepaku

Czyszczenie i suszenie zebranych nasion

Literatura

Biopaliwo - Tadeusz Juliszewski

Wprowadzenie

Właściwości paliwa silnikowego

Olej roślinny jako paliwo silnikowe

Surowce do produkcji biopaliwa

Transestryfikacja

Produkty uboczne

Ogólne zasady kalkulacji kosztów

Uwagi końcowe

Literatura

Podstawowe pojęcia